Wiadomości z Tych

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym w ramach Projektu grantowego OZE

 • Dodano: 2020-11-30 14:15

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”.

Gmina Miasta Tychy ogłasza nabór uzupełniający do projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs.

Projekt jest realizowany zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, przyjętym Zarządzeniem nr 0050/346/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2020r. 

W ramach projektu właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą uzyskać dotację do 100% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż:

 • Instalacja fotowoltaiczna (panele fotowoltaiczne) – 1 kWp w wysokości  5 500,00 zł brutto,
 • Instalacja solarna (kolektory słoneczne) – w wysokości : 16 500,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.o. oraz c.w.u. – w wysokości : 45 000,00 zł brutto,
 • Pompa powietrzna do c.w.u. – w wysokości : 9 000,00 zł brutto,
 • Kocioł na biomasę – w wysokości : 1 6 000,00 zł brutto.

Termin i miejsce

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Grabntobiorców (POG) ul. Barona 30, 43-100 Tychy „Balbina Centrum”, pok. 325 we wtorki w godz. od 11:00 do 17:00 i w czwartki w godz. od 8:00 do 15:00 i w Urzędzie Miasta Tychy (Biuro Obsługi Klienta stanowisko nr 3) al. Niepodległości 49 w poniedziałki i środy w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. od 7.30 do 13.30 lub przesłać pocztą przesyłką rejestrowaną (listem poleconym) na adres POG lub Urzędu Miasta Tychy – decyduje data stempla pocztowego.

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje regulamin i/lub ogłoszenie o naborze uzupełniającym, nie będą rozpatrywane.

Liczba i rodzaj instalacji w naborze uzupełniającym jest ograniczona.

Zakres naboru

 • 75 instalacji fotowoltaicznych o mocach od 2,24 kWp do 5,00 kWp
 • 4 instalacje fotowoltaiczne o mocach od 5,6 – 7 kWp oraz 4 pompy ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 10,9 do 12 kW ( instalacje łączone)
 • 26 instalacje solarne o mocach od 3,3 kW do 6,0 kW
 • 8 pomp ciepła c.w.u. o mocy 2,0 kW
 • 22 pomp ciepła c.o. + c.w.u. o mocy od 7,4 do 21,6 kW
 • 9 kotłów na biomasę o mocy od 8,2 do 25 KW

Dokumenty

Dokumentem zgłoszeniowym jest:

 • deklaracja udziału w Projekcie (wzór - załącznik nr 2 do Regulaminu), wraz z wymaganymi załącznikami, opisanymi na wzorze dokumentu.
 • projekt koncepcyjno-techniczny, (wytyczne do jego opracowania określono w załączniku nr 7 do Regulaminu),
 • dokument zawierający obliczenia projektowego obciążenia cieplnego budynku (uproszczony audyt) – w przypadku wnioskowania o pompę ciepła do c.o. wraz z c.w.u. lub kotła na biomasę (pellet).

Wszystkie wzory i dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu (zakładka DOKUMENTY).

Załączniki do Deklaracji udziału w Projekcie stanowiące kopie oryginału należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem”, datą oraz czytelnym podpisem. Dokumenty zgłoszeniowe winien podpisać właściciel nieruchomości lub w przypadku współwłasności – wszyscy współwłaściciele (pełnomocnictwa nie będą uwzględniane)

Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski. Brak możliwości uzupełnienia, czy wymiany złożonych dokumentów zgłoszeniowych.

Warunki

 • Koszt opracowania projektu koncepcyjno-technicznego i uproszczonego audytu nie jest kosztem kwalifikowanym – mieszkaniec ponosi go we własnym zakresie.
 • O dofinansowanie do pompy ciepła c.o+c.w.u. lub do kotła na biomasę nie mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy w latach 2017 – 2020 otrzymali dofinansowanie ze środków publicznych do zakupu i montażu źródła ciepła.
 • Instalacja powietrznej pompy do c.o. oraz c.w.u. oraz kotła na biomasę (pellet) może być wykonana wyłącznie w budynkach, w których wykonana została termomodernizacja.
 • Maksymalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej zakwalifikowanej do Projektu nie może przekroczyć 5 kWp.
 • Zwiększona moc instalacji fotowoltaicznej (do 7 kWp) możliwa jest wyłącznie w przypadku wnioskowania o instalację fotowoltaiczną łącznie z pompą ciepła do c. o. oraz c.w.u.
 • O kotły na biomasę mogą wnioskować mieszkańcy, u których aktualne źródło ciepła opalane jest paliwem stałym lub olejem.
 • Dopuszczalne jest ubieganie się o granty na więcej niż jeden rodzaj mikroinstalacji OZE przez jednego Grantobiorcę.

WAŻNE!

 • Do udziału w programie zakwalifikowane będą wnioski na podstawie oceny formalno - merytorycznej przeprowadzonej w oparciu o kartę oceny – załącznik nr 14 do Regulaminu –  NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.
 • Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców wyłonionych w naborze uzupełniającym nastąpi w dniu 29 stycznia 2021r. na stronie internetowej www.umtychy.pl /oze , w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bip.umtychy.pl oraz w Punkcie Obsługi Grantobiorców, mieszczącym się przy ul. Barona 30 „Balbina Centrum”, pok. 325, 43-100 Tychy. Lista potencjalnych Grantobiorców będzie zawierała numer ID dokumentów zgłoszeniowych, rodzaj wybranej mikroinstalacji OZE oraz jej moc.
 • Przed złożeniem deklaracji udziału w projekcie proszę zapoznać się z regulaminem naboru i realizacji projektu grantowego, do pobrania na stronie internetowej projektu

Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy: https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/74221 .

Komentarze (1)    dodaj »

 • Kalwan

  Mocniej trzeba wchodzić w OZE, rząd powinien bardziej dofinansowywać instalacje paneli fotowoltaicznych, ja skorzystałem jak mi Maxcom eco energy instalowała panele i wiem że wielu ludzi równiez chciałoby mieć u siebie tę technologię.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również