Wiadomości z Tych

Czysta decyzja – rusza nabór wniosków na wymianę "kopciuchów"

 • Dodano: 2021-04-16 07:00, aktualizacja: 2021-04-16 09:54

27 kwietnia rusza w Tychach nabór wniosków na wymianę węglowych źródeł ciepła.

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach projektu grantowego pn. "Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”. To już kolejny program wymiany starych, źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by z niego skorzystać.

Termin składania wniosków o przyznanie grantu:

 • od 27 kwietnia 2021 r. (od godz. 9.00) do 28 maja 2021 r. (do godz. 23.59)

Termin ogłoszenia listy podstawowej i rezerwowej:

 • do 12 lipca 2021 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski

 • grudzień 2021 r.

Kwota grantu przeznaczona na dofinansowanie projektu

Nabór wniosków będzie się odbywał w trybie konkursowym. W przypadku dużej ilości wniosków decydująca będzie kolejność zgłoszeń, aż do wyczerpania kwoty alokacji, wynoszącej: 5 527 000,00 zł.

Kto możne dostać dofinansowanie?

Każdy mieszkaniec, który spełni jednocześnie dwa warunki:

 • posiada i zlikwiduje kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 lub bezklasowy oraz zastąpi go jednym z poniższych niskoemisyjnych źródeł ciepła:
 1. przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej,
 2. kotłem gazowym; jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gdy podłączenie do tej sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie,
 3. kotłem na biomasę; jedynie w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej i gazowej lub podłączenie do tych sieci nie jest uzasadnione ekonomicznie.

oraz

 • posiada budynek spełniający zasadę minimalnego standardu efektywności energetycznej – co oznacza, że spełnia jeden z dwóch poniższych punktów:

1. wykonanie przez Grantobiorcę w okresie do 10 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 4.6.1 (tj. 2021), przynajmniej niżej wymienionych prac/przedsięwzięć termomodernizacyjnych w odniesieniu do pomieszczeń mieszkalnych budynku, takich jak: docieplenie stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów lub dachów oraz modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przegrodach zewnętrznych budynków.

2. posiadanie przez Grantobiorcę pierwszego wpisu do dziennika budowy nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie (tj. 2021) w ramach poddziałania 4.6.1

Jakie dokumenty należy złożyć:

1. Wniosek o przyznanie grantu

2. Załączniki do wniosku o przyznanie grantu, tj. :

 • zbiór oświadczeń niezbędnych do oceny wniosku (załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie grantu),
 • oświadczenia wszystkich współwłaścicieli nieruchomości o zgodzie na realizację inwestycji (załącznik nr 2 do Wniosku o przyznanie grantu) – jeśli dotyczy,
 • zdjęcie źródła ciepła i jego tabliczki znamionowej lub innego dokumentu potwierdzającego klasę źródła ciepła,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich współwłaścicieli budynku w sytuacji powołania pełnomocnika (załącznik nr 3 do Wniosku o przyznanie grantu) - jeśli dotyczy.

Wniosek o przyznanie grantu powinien spełniać następujące kryteria formalne:

 • zawierać wszystkie czytelnie wypełnione pola,
 • być podpisany przez potencjalnego Grantobiorcę lub osobę upoważnioną; Grantodawca dopuszcza podpisanie dokumentów podpisem osobistym, kwalifikowanym lub profilem zaufanym,
 • zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Grantobiorca może złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie.

Jak należy złożyć wniosek:

 1. w wersji elektronicznej, za pomocą specjalnie udostępnionego wzoru wniosku. Data wpływu rejestrowana będzie w momencie przesłania wniosku online. Po złożeniu wniosku online Grantobiorca będzie dodatkowo zobowiązany do dostarczenia podpisanej papierowej wersji wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą platformy ePUAP (adresy wraz z instrukcją zostaną podane w mailu, który otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online), LUB
 2. w wersji papierowej, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie wskazanym poniżej (w harmonogramie przyjmowania papierowej wersji wniosku). Data wpływu rejestrowana będzie w momencie złożenia wniosku w BOK;

Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego (wysłania wniosku pocztą, bez wcześniejszej wysyłki on-line) z uwagi na to, że o zakwalifikowaniu się do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji. Zmiana zakresu po złożeniu wniosku lub w trakcie realizacji traktowana będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram przyjmowania papierowych wersji wniosku

Sposób potwierdzenia złożenia wniosku:

- wnioski papierowe należy złożyć w BOK w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”. Wniosek powinien zawierać również wszystkie wymagane załączniki.

- wnioski elektroniczne złożone w trybie online powinny dodatkowo zostać potwierdzone złożeniem wersji papierowej za pomocą operatora pocztowego. Po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki wersji papierowej wniosku. W powiadomieniu będzie znajdowała się lista załączników, które należy dołączyć do papierowej wersji wniosku.

Na wysłanie dokumentów mieszkaniec ma 7 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, liczy się data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Nabór „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”– numer wniosku (adres do wysyłki otrzymają Państwo po złożeniu wniosku online).

Wymagany okres realizacji wszystkich zadań:

Wymagany termin realizacji wszystkich zadań to 30 czerwca 2023 roku. Realizacje zaplanowane we wniosku o przyznanie grantu na rok 2022 będą musiały być bezwzględnie w tym roku wykonane. Podobnie w roku 2023.

Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2, Urząd Miasta zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. Wnioski w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta prosimy składać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

Wszelkie pytania można kierować telefonicznie 721 747 447 oraz 785 702 804 lub mailowo na adres: tychy@niskaemisja.pl. W ramach kampanii informacyjnej Urząd Miasta Tychy przygotował także ulotki dla mieszkańców zawierające najważniejsze informacje o programie, plakaty informacyjne oraz artykuły w prasie, a także reklamę mobilną w obrzeżnych dzielnicach miasta.

Lista najczęściej pojawiających się pytań znajdzie się na stronie internetowej.

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku został zamieszczony na stronie internetowej.

Załączniki

Czysta decyzja – rusza nabór wniosków na wymianę "kopciuchów"

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również