Wiadomości z Tych

Wybory samorządowe 2018

 • Dodano: 2018-10-04 14:30

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 roku. Sprawdź najważniejsze terminy, informacje na temat, kto i jak może głosować oraz gdzie w Tychach znajdują się lokale wyborcze.

Terminy:

 • do 8.10.2018 r. – zgłaszanie przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
 • do 12.10.2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
 • od 1.10.2018 r. do 15.10.2018 r. – udostępnianie spisu wyborców,
 • do 16.10.2018 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
 • do 18.10.2018 r.  – zgłaszanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Tychach, w przypadku, gdy wyborca chce figurować w spisie wyborców dla miasta Tychy już w wyborach 21.10.2018 r.,
 • zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta w Tychach, al. Niepodległości 49, V piętro sektor B,

 • w sprawach opisanych w pkt 1 – Komisarz wyborczy Katowice ul. Jagiellońska 25 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach, tel. 32 255 58 56; 32 256 16 02,
 • w sprawach dotyczących pkt 2 – tel. 776-35-02,03,04 Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, pok. 502-504,
 • w sprawach opisanych w pkt 3–4 – pok. 505 V piętro UM Tychy,
 • w sprawach opisanych w pkt 5 – pok. 504; tel. 776-35-04 (34).

Kto może brać udział w wyborach w Tychach?

W wyborach głosować mogą obywatele polscy wpisani do stałego rejestru wyborców miasta Tychy.

Wpis do stałego rejestru wyborców następuje:

 • z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Tychach,
 • na wniosek wyborcy złożony w urzędzie miasta Tychy – w przypadku osób stale zamieszkujących w Tychach bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących w Tychach pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących, przebywających stale na obszarze miasta Tychy. 

We wniosku o wpisanie do rejestru wyborców miasta Tychy osoba wskazuje dane podane na druku oraz dołącza kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i pisemną deklarację, w której podaje  adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

Uwaga! Osoba, która  stale zamieszkuje w Tychach bez zameldowania na pobyt stały i chce zagłosować w Tychach w wyborach 21.10.2018 r., powinna złożyć wniosek o wpisanie jej do stałego rejestru wyborców miasta Tychy najpóźniej 18.10.2018 r. Prezydent Miasta bowiem przed wydaniem decyzji o  wpisie do rejestru wyborców przeprowadza postępowanie, mające na celu ustalenie, czy osoba faktycznie na stałe zamieszkuje pod wskazanym adresem. Dopiero po wystąpieniu tej przesłanki może wydać decyzję o wpisaniu jej do stałego rejestru wyborców prowadzonego w gminie oraz zawiadomić o tym gminę właściwą ze względu na miejsce jej zameldowania na pobyt stały, celem skreślenia jej z rejestru wyborców w tym miejscu. Złożenie wniosku po 18.10.2018 r. ze względu na konieczność zachowania powyższej procedury, skutkować będzie wpisaniem danej osoby do stałego rejestru wyborców dopiero po wyborach.  Osoba ta będzie głosować w Tychach w każdych następnych wyborach lecz nie będzie mogła zagłosować w Tychach 21.10.2018 r.

Uwaga! Wyborca zameldowany na pobyt czasowy będzie ujęty w spisie wyborców i będzie mógł zagłosować w miejscu zameldowania na pobyt stały, a nie czasowego.

Kto ma prawo do głosowania korespondencyjnego?

Głosować korespondencyjnie ma prawo wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę najpóźniej do 8.10.2018 r. Zgłoszenie należy przekazać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, tel. 32 255 58 56; 32 256 16 02.

Kto może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu?

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o całkowitej niezdolności do pracy, do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika wyłączone jest w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej) oraz w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy zgłosić najpóźniej do 12.10.2018 r.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,
pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię, adres zamieszkania, nazwisko i imię osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby, lub od dwóch, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania oraz osoby kandydujące w wyborach.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządzany jest w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa, może być sporządzony w innym miejscu, jeśli wyborca zwróci się o to. Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa poprzez złożenie najpóźniej do 19.10.2018 r. takiego oświadczenia w Urzędzie Miasta lub doręczenie takiego oświadczenia w dniu wyborów bezpośrednio do komisji wyborczej.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, domach opieki społecznej.

Udostępnienie spisu wyborców: od 1.10.2018 r. do 15.10.2018 r. każdy wyborca na pisemny wniosek może uzyskać informację , czy figuruje w spisie wyborców.

Głosowanie przez obywateli Unii Europejskiej

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi będą mogli głosować w wyborach do rad gmin i w wyborach prezydenta miasta pod warunkiem, że są wpisani do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Wpis do stałego rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania. We wniosku podaje określone drukiem dane osobowe, dołącza do wniosku: kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację w której podaje swoje obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkiwania na terytorium RP. Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach.

Rejestr wyborców, a spis wyborców

W przepisach prawa dot. wyborów występują dwa terminy: spis wyborców i rejestr wyborców. Rejestr wyborców prowadzi się w urzędzie w sposób ciągły, jest on stale aktualizowany. Z urzędu wpisywani do niego są wyborcy posiadający stałe zameldowanie na terenie miasta Tychy oraz osoby, które zamieszkują na stałe w Tychach bez zameldowania i złożyły wniosek o wpisanie ich do rejestru wyborców w Tychach oraz otrzymały decyzję Prezydenta Miasta o wpisaniu ich do tego rejestru. Skreśla się z rejestru wyborców osoby, które zamieszkują w innej gminie bez zameldowania, tam złożyły wniosek o wpisanie o do rejestru  wyborców i otrzymały decyzję o wpisaniu ich do rejestru w innej gminie. Z rejestru skreśla się również osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Na podstawie prowadzonego w sposób ciągły rejestru wyborców dla potrzeb przeprowadzanych wyborów sporządza się spis wyborców.

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz prezydentów nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania uprawniających do głosowania w dowolnym obwodzie.

Gdzie znaleźć adresy obwodowych komisji wyborczych?

Wyszukiwarka ulic wraz z wykazem obwodowych komisji wyborczych znajduje się na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy. Uzyskasz tu informacje dotyczące numerów okręgów, obwodów, siedzib komisji oraz czy lokal przystosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Załączniki

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania

Mapa okręgów wyborczych w Tychach

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również