Wiadomości z Tych

Uwaga! 23 kwietnia - Krótsze godziny pracy Urzędu Miejskiego

 • Dodano: 2020-04-23 09:45

W czwartek 23 kwietnia Urząd Miasta Tychy będzie wyjątkowo pracował krócej - do godziny 15.30. Ta jednorazowa zmiana spowodowana jest koniecznością rozliczenia czasu pracy urzędników. Przypominamy, jak obecnie można załatwić sprawy w mieście.

Przy wejściu głównym ustawione zostały specjalne skrzynie, do których można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miasta Tychy. 

Informujemy, że posiadając konto w portalu eurzad.umtychy.plepuap.gov.pl lub sekap.pl istnieje możliwość załatwienia wielu spraw drogą elektroniczną bez konieczności osobistej wizyty w Urzędzie Miasta. Wnioski można wysłać i podpisywać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Wykaz usług elektronicznych realizowanych przez Urząd Miasta Tychy jest dostępny na stronie miejskiego portalu informacyjno-płatniczego e-Urząd pod adresem eurzad.umtychy.pl/uslugi_elektroniczne.

Sprawdź, jak założyć Profil Zaufany UWAGA! Zalecamy potwierdzanie Profilu Zaufanego przez bankowość elektroniczną! 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy dotyczące:

 • zameldowania na pobyt stały i czasowy powyżej trzech miesięcy,
 • wymeldowania z pobytu stałego i czasowego powyżej trzech miesięcy,
 • zgłaszanie wyjazdu i powrotu z zagranicy,
 • wydania zaświadczenia z rejestru mieszkańców,
 • nadania nr PESEL,
 • udostępniania danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 • dopisania do spisu wyborców,

będą załatwiane po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów: 32 776-35-35, 32 776-35-05. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko numer 7 w Biurze Obsługi Klienta.

W innych sprawach załatwianych przez tutejszy wydział, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: obywatelski@umtychy.pl

Dodatkowo informujemy, że wszystkie przesłuchania świadków oraz oględziny wyznaczone w postępowaniach meldunkowych są odwołane do dnia 30 kwietnia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 32 776-35-04 lub 32 776-35-34.

DOWODY OSOBISTE

Sprawy dotyczące:

 • odbioru dowodu osobistego,
 • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłoszenie utraty dowodu,

będą załatwiane po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu, tel. 32 776-35-14. Miejsce załatwiania spraw: stanowisko nr 8 w Biurze Obsługi Klienta.

Zalecamy, aby złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zaświadczenia było realizowane drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. Wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem zaufanym lub kwalifikowanym. Link do sprawy:  https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci

Potwierdzanie profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy Envelo.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego będą załatwiane  w Pawilonie Ślubów po uprzednim telefonicznym umówieniu. Numery telefonów: 32 776-33-33, 32 776-33-43, 32 776-33-84, 32 776-33-14, 32 776-33-15,32 776-33-16, 32 776-33-46, 32 776-33-54.

Ograniczona zostaje liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Sali ślubów tutejszego USC. Od 16 marca 2020 r. podczas uroczystości mogą być obecni wyłącznie  Państwo Młodzi i 2 pełnoletnich świadków.

Lista spraw, które można załatwić  drogą elektroniczną przez ePUAP, za pomocą profilu zaufanego to:

- wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,

- wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym,

- rejestracja urodzenia dziecka,

- złożenie wniosku o sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Adres poczty elektronicznej: usc@umtychy.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Strony mogą kontaktować się z Wydziałem telefonicznie (32 ) 776 - 34 - 60 , elektronicznie poprzez skrzynkę ePUAP, SEKAP oraz  e-mail:  budownictwo@umtychy.pl  lub za pośrednictwem wysyłki pocztowej.

Dokumentacja wysyłana jest do stron za pośrednictwem Poczty Polskiej lub możliwy będzie jej odbiór  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Tychy al. Niepodległości 49, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.      

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

Wydział realizuje wszystkie zadania ze swojego zakresu. Przed wejściem do wydziału przy ul. Budowlanych 59 dostępna jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać dokumenty/wnioski. Ponadto Strony obsługiwane są przez telefon, pocztę, ePUAP, SEKAP, pocztę elektroniczną.

Sprawy realizowane są na bieżąco. Po przygotowaniu dokumentów komunikacyjnych i innych oznaczeń Strony umawiane są telefonicznie po odbiór dokumentów na konkretny dzień i godzinę.

W niektórych przypadkach dokumenty wysyłane są pocztą lub za pośrednictwem ePUAP.

Strony zainteresowane załatwieniem spraw w wydziale proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel. 32 780-09-50, 32 780-09-55, 32 780-09-65.

Przypominamy również o dokonywaniu opłat na prawidłowe konta bankowe: https://bip.umtychy.pl/KONTA%20BANKOWE%20URZEDU%20MIASTA%20TYCHY.pdf

Rejestracja pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy od 30 marca br. Informacja poniżej:

https://umtychy.pl/artykul/6214/rejestracja-samochodow-uzywanych-180-dni-na-zgloszenie-kupna-i-sprzedazy

WYDZIAŁ KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

W sprawach z zakresu Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy kontaktować się pod numerami telefonów:

(32) 438-22-10 – sprawy związane z reklamacjami, składaniem deklaracji,

(32) 438-22-11 – sprawy związane z płatnościami, w tym zaległymi oraz windykacją należności (po otrzymaniu pisma o zaległościach lub upomnienia),

(32) 438-22-13 – sprawy związane z wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wezwaniami do złożenia wyjaśnień.

 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować na posiadane przez Klientów indywidualne numery rachunków bankowych w wysokości dotychczas wnoszonych,
 • Reklamacje będą przyjmowane i wyjaśniane z firmami odbierającymi odpady komunalne na bieżąco, po ich otrzymaniu ww. drogą telefoniczną lub elektroniczną,
 • Pomoc przy wypełnieniu deklaracji i wszelką inną pomoc z tym związaną zapewniamy pod ww. numerem telefonu.

Mail: odpadykom@umtychy.pl

W sprawach  z zakresu Referatu Ochrony Środowiska związanych z wydaniem:

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
 • decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów

możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerami:

(32) 776-38- 32 - sprawy związane z decyzjami środowiskowymi

(32) 776-38- 02 - sprawy związane z zezwoleniami na wycinkę drzew lub krzewów

 lub mailowy: komunalny@umtychy.pl. W przypadku konieczności bezpośredniej obsługi Klienta z zakresu spraw Referatu możliwe będzie umówienie spotkania na konkretny dzień i godzinę.

Wnioski wraz z załącznikami w sprawach jw. opatrzone podpisem elektronicznym można przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP lub w oryginale poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej stojącej przed wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta lub przesłać pocztą tradycyjną.

W innych sprawach załatwianych przez tutejszy wydział, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: komunalny@umtychy.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI LOKALOWEJ

Przed Wydziałem wystawiona została skrzynka, do której można składać wypełnione i podpisane wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wnioski można również nadsyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W razie wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami wydziału pod numerem telefonu 32 776-30-56, którzy udzielą niezbędnych informacji.

WYDZIAŁ GEODEZJI

Zgłoszenia robót geodezyjnych będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną przez portal GeoOśrodek, który jest dostępny pod adresem geoosrodek.umtychy.pl. Dane wynikowe (operat) do składanych zgłoszeń należy wysyłać w postaci elektronicznej za pomocą paczki zwrotnej. Osoby, które nie posiadają jeszcze konta w portalu GeoOśrodek proszone są o kontakt pod nr telefonu 32 776 36 04. Wniosek rejestracyjny dostępny jest na określonej powyżej stronie internetowej w zakładce "Do pobrania".

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

Poradę bądź informację prawną w sprawach konsumenckich można uzyskać wyłącznie:

WYDZIAŁ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wniosek CEIDG-1 dotyczący rozpoczęcia, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej można wypełnić na stronie:
www.firma.gov.pl i potwierdzić profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mają możliwość jego potwierdzenia, korzystając z bankowości elektronicznej. Informacje dostępne są na stronie www.pz.gov.pl.

W razie pytań, przy wypełnieniu wniosku CEIDG-1 prosimy o kontakt z Wydziałem: tel. 32 776 31 03, 776 31 05, 776 31 34; e-mail: dzialalnosc@umtychy.pl

 W sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 32 776 31 04.
 W sprawie dotacji dla żłobków oraz rejestru prosimy o kontakt pod numerem: 32 776 31 03.
Komunikaty dla przedsiębiorców pojawiają się na bieżąco na miejskiej stronie dla przedsiębiorców.

KONTAKT TELEFONICZNY Z POZOSTAŁYMI WYDZIAŁAMI URZĘDU MIASTA TYCHY:

https://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r.  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej   od 16 marca 2020 r. do odwołania  zostaje zawieszone udzielanie porad osobiście.

W przypadku konieczności uzyskania porady, osoba potrzebująca,  pobiera wniosek  ze strony umtychy.pl/pomoc-prawna, w którym oświadcza, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wypełniony wniosek należy przesłać na adres npp@umtychy.pl. Na podstawie przesłanego wniosku zostanie wyznaczony termin porady.

W wyjątkowej sytuacji , gdy osoba potrzebująca nie posiada dostępu do Internetu, może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ustnie przez telefon, osobie udzielającej porady po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

O przywróceniu działania punktów będziemy informować na bieżąco.

Biuro Paszportowe w Tychach

Od 16 marca 2020 r.  punkt paszportowy w Tychach będzie nieczynny do odwołania.

Odbiór paszportów (dot. wniosków paszportowych złożonych w punkcie paszportowym w Tychach) odbywać się będzie wyłącznie po rezerwacji internetowej w Oddziale Paszportowym w Katowicach, ul. Jagiellońska 25.

RPWiK Tychy

Wszelkie formalności administracyjne od dnia 16.03.2020 r. do odwołania, możliwe są do realizacji jedynie drogą elektroniczną, pocztową oraz telefoniczną, pod numerem telefonu: 32 325 70 00.

MZBM Tychy

Od 16 do 30 marca 2020 r. siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Filaretów 31 oraz Rejonów Obsługi Mieszkańców będą zamknięte dla Mieszkańców i Klientów MZBM. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub drogą mailową. Wszystkie dane kontaktowe   na stronie internetowej MZBM .

BOK PGNiG

Biuro Obsługi Klienta jest zamknięte dla interesantów. Szczegóły  w informacji .

Uwaga! 23 kwietnia - Krótsze godziny pracy Urzędu Miejskiego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojeTychy.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również