Wiadomości z Tych

Nowy dodatek dla gospodarstw domowych

 • Dodano: 2022-09-23 06:30, aktualizacja: 2022-09-22 21:16

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła są urządzenia grzewcze wymienione w ustawie z dnia 15 września 2022 o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych,  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwa stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

 1. 3000 złotych - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym  lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 2. 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 3. 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 4. 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy. 

Ważne:

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą ( gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące ( gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dla gospodarstw domowych składa się w terminie  do 30 listopada 2022 r.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym -  elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: https://epuap.gov.pl/ (z wykorzystaniem formularza "pismo ogólne do podmiotu publicznego" - należy dołączyć wypełniony formularz wniosku i podpisać pismo Profilem Zaufanym)
 • tradycyjnie papierowo

Przyznanie dodatku dla gospodarstwa domowego nie wymaga decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

Wniosek o dodatek osłonowy

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również