Regulamin dodawania imprez

I Słowniczek użytych pojęć

 1. Portal - internetowy portal miasta Tychy dostępny pod adresem głównym: http://mojetychy.pl.
 2. Redakcja Portalu - redakcją internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej.
 3. Informacja o imprezie - informacja tekstowa, informująca o wydarzeniach kulturowych, sportowych bądź towarzyskich organizowanych na terenie miasta Tychy.

II Zasady dodawania i publikowania informacji o imprezie

 1. Przesłanie informacji o imprezie do publikacji oznacza zgodę z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 2. Przesłanie informacji o imprezie oraz ewentualna publikacja tejże informacji o imprezie jest bezpłatna,
 3. Redakcja Portalu publikuje Informacje o imprezach, których treść informuje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych bądź towarzyskich organizowanych na terenie miasta Tychy. Informacje o imprezach, balach, koncertach i innych organizowanych w lokalach gastronomicznych, klubach i innych miejscach zlokalizowanych na terenie miasta Tychy są dodawane odpłatnie na podstawie indywidualnych ustaleń z redakcją Portalu.
 4. Redakcja Portalu nie będzie publikowała informacji o imprezach, których treść:
 5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź nie publikowania nadesłanych informacji o imprezach,
 6. Osoba przysyłając informacji o imprezach do publikacji:
 7. Osoba przysyłająca Informację o imprezie do publikacji zgadza się na wykorzystanie tej informacji o imprezie w innych materiałach redagowanych przez redakcję portalu.

III Edycja i kasowanie informacji o imprezie

 1. Osoba zamieszczająca Informację o imprezie ma prawo do edycji, zmiany i usunięcia informacji o imprezie ze stron Portalu,
 2. W przypadku chęci zmiany treści, lub usunięcia informacji o imprezie, osoba zamieszczająca Informację o imprezie powinna skontaktować się z Redakcją Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@mojetychy.pl - podając nazwę imprezy oraz opis. Redakcja Portalu zastrzega sobie czas na usunięcie Wiadomości w wymiarze 7 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail.

IV Dane osób zamieszczających informację o imprezie

 1. Osoba wypełniając formularz zamieszczania informacji o imprezie wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Redakcję Portalu w celu weryfikacji informacji zawartych w formularzu zamieszczania informacji o Imprezie,
 2. Redakcja Portalu nie udostępnia wymaganych w formularzu zamieszczania informacji o imprezie danych osobowych osób zamieszczających Wiadomość żadnym, podmiotom, instytucjom czy osobom trzecim.

V Odpowiedzialność Redakcji Portalu

 1. Redakcja Portalu nie odpowiada za treści Informacji o imprezach przesyłanych do publikacji,
 2. Redakcja Portalu nie jest odpowiedzialna za niedostępność Informacji o imprezach wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony Portalu będą wolne od zakłóceń lub błędów.

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady dodawania Informacji o imprezach przez użytkowników Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu.

Regulamin dodawania informacji

I. Słowniczek użytych pojęć
 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu,
 4. Wiadomość - autorska wiadomość przesłana przez Użytkownika (relacja, zapowiedź, artykuł) celem jej publikacji w Portalu. Do wiadomości mogą być dołączone zdjęcia i podpis,
 5. Nagroda - nagroda, przyznawana w konkursach organizowanych przez Redakcję portalu,
II. Zasady dodawania, publikowania Wiadomości.
 1. Regulamin określa zasady dodawania Wiadomości w Portalu,
 2. Portal umożliwia dodawanie Wiadomości wszystkim Użytkownikom za pośrednictwem formularza dostępnego na Portalu. W formularzu dodawania Wiadomości Użytkownik podaje:
 3. Użytkownik zamieszczając Wiadomość na Portalu wyraża zgodę na jej nieodpłatne bezterminowe opublikowanie w całości lub jej fragmentów w dowolnym miejscu Portalu, na materiałach papierowych oraz na stronach sieci portali miejskich www.silesia.info.pl,
 4. Nadesłane przez Użytkownika Wiadomości będą publikowane w działach Portalu odpowiadających tematyce danej Wiadomości,
 5. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników na Portalu treści:
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji, korekty i usuwania Wiadomości niezgodnych z regulaminem,
 7. Użytkownik zamieszczając wiadomość deklaruje, że jej zawartość jest jego wyłączną własnością, która nie naruszają praw autorskich osób trzecich, ani innych praw osób trzecich oraz, że jego prawa autorskie do tej Wiadomości nie są ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,
 8. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Użytkownika o naruszenie praw autorskich osób trzecich, w zakresie zamieszonych przez Użytkownia Wiadomości na Portalu, Użytkownik poniesie wszelkie koszty związane z odszkodowaniami, kosztami procesu, kosztami zastępstwa procesowego niezbędnymi do zwolnienia Redakcji portalu z odpowiedzialności.
III. Zasady nagradzania Użytkowników.
 1. Nagroda przyznawana jest tylko w czasie konkursów organizowanych przez Redakcję portalu,
 2. O danych konkursach Użytkownicy są informowani na stronach Portalu,
 3. Rodzaj nagrody, termin i sposób jej odbioru , jest ustalany przez Redakcję Portalu, w każdym konkursie indywidualnie,
 4. Wybór laureata konkursu dokonuje Redakcja Portalu,
 5. Nagroda przyznawana jest tylko osobie, która posiada pełne prawa autorskie do danej Wiadomości.
IV. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady dodawania Wiadomości przez użytkowników Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,

Galeria zdjęć - regulamin

I Słowniczek użytych pojęć
 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Formularz - aplikacja za pomocą, której możemy dodać zdjęcia do serwisu galeria.
II Zasady zamieszczania zdjęć za pośrednictwem formularza zamieszczania zdjęcia
 1. Przesłanie Zdjęcia do publikacji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu,
 2. Zdjęcie powinno być zamieszczone w kategorii odpowiadającej treści zdjęcia,
 3. Użytkownik może zamieszczać jedynie zdjęcia do, których posiada prawa autorskie,
 4. Użytkownik może zamieścić w galerii dowolna liczbę zdjęć,
 5. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie jpeg (rozszerzenie pliku: .jpg; .jpeg),
 6. Nadsyłane zdjęcia powinny mieć rozmiar:
 7. Wysłanie zdjęcia na Portal http://mojetychy.pl jest równoznaczne ze zgodą autora na zamieszczenie jego zdjęcia w serwisie Galeria http://mojetychy.pl jak również w materiałach promocyjnych Portalu. Zdjęcie pozostaje własnością autora i zachowuje on wszelkie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia,
 8. Umieszczone zdjęcia podlegają weryfikacji przez Redakcję serwisu mojeTychy.pl pod kątem zgodności z Regulaminem. Jak również pod kątem jakości zdjęcia,
 9. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania opisu zdjęcia,
 10. Redakcja zastrzega sobie czas na publikację zdjęcia w wymiarze 30 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego formularza zamieszczania zdjęcia.
III Kasowanie zdjęć
 1. Użytkownik ma prawo do edycji, zmiany i usunięcia Zdjęcia z Galerii Portalu,
 2. W przypadku chęci usunięcia zdjęcia, użytkownik powinien skontaktować się z Redakcją Portalu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@mojetychy.pl - podając Dane Osobowe oraz tytuł zdjęcia a także datę zamieszczenia w galerii.
IV Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zamieszczania zdjęć przez użytkowników Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu Galeria na Portalu mojeTychy.pl należy kierować na adres e-mailowy: redakcja@mojetychy.pl.

Regulamin katalogu firm

I Słowniczek użytych pojęć
 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Katalog - Katalog Firm i Instytucji będący integralną częścią Portalu,
 4. Prezentacja - Wpis w Katalogu będący zbiorem podstawowych informacji o danej firmie bądź instytucji. Prezentacja może być Podstawowa bądź Rozszerzona,
 5. Prezentacja Podstawowa - prezentacja bezpłatna (pełna specyfikacja w punkcie 3.1 niniejszego regulaminu),
 6. Prezentacja Rozszerzona - prezentacja płatna (pełna specyfikacja w punkcie 3.2 niniejszego regulaminu),
 7. Zamówienie - formularz zamówienia Prezentacji Rozszerzonej, wypełniany przez konsultanta Portalu,
 8. Zamawiający - właściciel bądź upoważniony reprezentant właściciela firmy zamawiającej Prezentację Rozszerzoną, którego podpis widnieje na formularzu Zamówienia Prezentacji Rozszerzonej,
 9. Konsultant - pracownik Portalu zajmujący się obsługą Katalogu, będący opiekunem firm posiadających Prezentacje Rozszerzone,
 10. Osoba Kontaktowa - przedstawiciel Zamawiającego posiadający kompetencje do dokonywania zmian w Prezentacji, jak również podejmowania wszelkich decyzji, również finansowych, odnośnie Prezentacji,
 11. Panel administracyjny - zabezpieczona hasłem strona Portalu umożliwiająca samodzielną aktualizację Prezentacji Rozszerzonych.
II Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem oraz zarządcą Katalogu jak i Portalu jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z oferty Katalogu,
 3. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania,
 4. Użytkownik wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług,
 5. Wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że wprowadzane treść i materiały nie naruszają praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich,
 6. Rejestracja firmy w Katalogu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych wszystkim odwiedzającym Katalog.
III Specyfikacja Prezentacji
 1. Prezentacja Podstawowa
IV Zasady zamieszczania Prezentacji w Katalogu
 1. Dodać Prezentację do Katalogu może każda firma, instytucja bądź podmiot gospodarczy prowadzący działalność na terenie miasta Tychy,
 2. Daną firmę lub instytucję można dopisać tylko do jednej kategorii Katalogu. Wyjątek stanowi Prezentacja Rozszerzona, którą można dodać do wielu kategorii za dodatkową opłatą,
 3. Firmy i instytucje można rejestrować tylko do już istniejących kategorii, ponadto Redakcja Katalogu zastrzega sobie prawo do dodawania, zmieniania i usuwania wybranych kategorii Katalogu, a tym samym przenoszenia Prezentacji pomiędzy kategoriami,
 4. Warunkiem poprawnej rejestracji Prezentacji jest podanie prawdziwych danych i aktualnego adresu e-mail,
 5. Rejestracja Prezentacji Podstawowej
 6. Rejestracja Prezentacji Rozszerzonej
V Edycja Prezentacji
 1. W przypadku Prezentacji Podstawowej nie ma możliwości samodzielnej edycji informacji zawartych w Prezentacji,
 2. Zarejestrowane firmy i instytucje mogą zgłosić nieaktualne bądź błędne informacje wysyłając formularz zgłaszania błędu, znajdujący się przy każdej prezentacji (link "zgłoś błąd"). W przypadku otrzymania formularza zgłaszania błędu Konsultant telefonicznie lub pocztą elektroniczną kontaktuje się z przedstawicielem firmy, odnośnie której błąd został zgłoszony i weryfikuje otrzymane informacje,
 3. Zarejestrowane firmy i instytucje mogą zgłosić chęć usunięcia swojej Prezentacji Podstawowej z Katalogu poprzez:
 1. Edycja Prezentacji Rozszerzonej
VI Weryfikacja Prezentacji
 1. Pierwsza weryfikacja poprawności i aktualności informacji prezentowanych w Katalogu zostaje przeprowadzana telefonicznie przez Konsultanta Portalu w momencie rejestracji Prezentacji w Katalogu,
 2. Do dwóch razy w roku może zostać przeprowadzona weryfikacja poprawności i aktualności informacji prezentowanych w Katalogu.
VII Koszty rejestracji i utrzymania Prezentacji
 1. Rejestracja i utrzymanie Prezentacji Podstawowej są bezpłatne ,
 2. Koszty rejestracji i utrzymania Prezentacji Rozszerzonej
 3. Prezentacja Rozszerzona po upływie roku od dnia podpisania Zamówienia zostanie automatycznie przedłużona o kolejny rok o ile Zamawiający nie wyrazi innej woli w terminie co najmniej 30 dni przed upływem roku od dnia podpisania Zamówienia.
VIII Prawa i obowiązki
 1. Osoby rejestrujące Prezentacje zobowiązują się do chronienia haseł przed osobami trzecimi oraz nie ujawniania ich osobom niepowołanym. Na wniosek Zamawiającego lub z poziomu Panelu administracyjnego Prezentacji Rozszerzonej, hasło zabezpieczające może zostać zmienione,
 2. Osoby rejestrujące Prezentacje bądź przedstawiciele firm posiadających Prezentacje zobowiązują się nie zamieszczać treści niezgodnych z prawem lub mogących stanowić naruszenie prawa, a także nie zamieszczać zdjęć i tekstów o treści pornograficznej oraz erotycznej i/lub w jakikolwiek sposób naruszający dobre obyczaje, bądź godność osób trzecich,
 3. Osoby rejestrujące Prezentacje bądź przedstawiciele firm posiadających Prezentacje zobowiązują się do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, niniejszym Regulaminem oraz ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet tzw. netykiety,
 4. Wszystkie wprowadzone dane firmowe, oprócz danych osobowych, stanowić będą dane publiczne. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do udostępniania w/w danych osobom trzecim, w tym organom ścigania, jeżeli wystąpią o ich udostępnienie,
 5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do nie rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania treści Prezentacji, w szczególności tych ogólnie przyjętych za obraźliwe i naruszające prywatność oraz treści nie spełniających założeń niniejszego Regulaminu,
 6. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia/niepublikowania części Prezentacji bądź całego Katalogu w łącznym wymiarze do 2 dni miesięcznie, w celu przeprowadzenia konserwacji, napraw systemu bądź konieczności przeprowadzenia innych czynności.
IX Ograniczenia odpowiedzialności
 1. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych zawartych w Prezentacjach,
 2. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zdjęcia zamieszczane w Prezentacjach,
 3. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystywanie przez osoby rejestrujące Prezentacje, za pośrednictwem Katalogu, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów, jak również za nieuprawnione wykorzystywanie za pośrednictwem Katalogu praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponoszą przedstawiciele firm posiadających Prezentacje w Katalogu,
 4. Redakcja Portalu zastrzega, iż w przypadku zawieszenia lub likwidacji Portalu bądź samego Katalogu, koszty opłat za utrzymanie Prezentacji Rozszerzonej mogą być zwrócone Zamawiającemu wprost proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu dotyczącego jej utrzymania.
X Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin oraz wszystkie wymienione w nim załączniki są jedynym dokumentem określającym zasady rejestracji i publikacji Prezentacji w Katalogu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,
 3. Wszelkie sugestie, skargi, uwagi, zażalenia i opinie prosimy przesyłać do Redakcji Portalu korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronach Katalogu.

Załącznik nr1 do regulaminu Katalogu firm

* do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT

Regulamin dodawania komentarzy (opinii)

Słowniczek użytych pojęć
 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Komentarz - informacja tekstowa, przedstawiająca opinie użytkownika na określony temat związany z treścią danej wiadomości na Portalu, która zostaje przesłana przez autora do Redakcji Portalu w celu jej publikacji.
Zasady dodawania i publikowania komentarzy
 1. Regulamin określa zasady dodawania komentarzy w PortalumojeTychy.pl,
 2. Przesłanie Komentarza do wiadomości oznacza zgodę z postanowieniami niniejszego regulaminu,
 3. Portal http://mojeTychy.pl umożliwia dodawania komentarzy wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet, za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronach Portalu mojeTychy.pl,
 4. W formularzu dodawania Komentarza użytkownik podaje:
 5. Użytkownik Portalu http://mojeTychy.pl publikuje swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Portalu http://mojeTychy.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników,
 6. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu m treści:
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy niezgodnych z regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora,
 8. Użytkownik zamieszczający komentarz w Portalu m, tym samym wyraża zgodę naopublikowanie wypowiedzi lub jej fragmentów w dowolnym miejscu Portalu.
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady dodawania komentarzy przezużytkowników Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,

Regulamin konkursów rozgrywanych na łamach portalu mojeTychy.pl

I Słowniczek użytych pojęć
 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Fundator Nagrody - firma, instytucja bądź osoba prywatna będąca autorem treści konkursu,
 4. Uczestnik Konkursu - osoba dobrowolnie biorąca udział w konkursie i zgadzająca się na postanowienia niniejszego regulaminu,
 5. Zwycięzca - laureat konkursu wyłoniony pośród Uczestników Konkursu, na zasadach określonych poniżej w niniejszym regulaminie.
II Zasady uczestnictwa w konkursie
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Udział w konkursie Uczestnika Konkursu niepełnoletniego dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego,
 2. Czas trwania konkursu podawany jest osobno dla każdego konkursu i zawarty jest w jego treści,
 3. Udział w konkursie polega na wybraniu jednej poprawnej odpowiedzi z przedstawionych propozycji, chyba że treść konkursu podaje inaczej,
 4. Jeden Uczestnik Konkursu może wziąć udział tylko jeden raz w danym konkursie,
 5. Rozwiązanie konkursu podawanejest na stronach Portalu od razu po rozstrzygnięciu. Laureat zostaje powiadomiony o wygranej mailowo.
  Rozstrzygnięcie konkursu następuje nie później niż 48 godzin po jego zakończeniu.
III Dane osobowe uczestników
 1. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez firmę Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej w celu przeprowadzenia konkursu,
 2. Uczestnik Konkursu, biorąc udział w konkursie, musi podać do wiadomości Redakcji Portalu zgodne z prawdą następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
  Adres e-mail jest jedyną formą kontaktu z Uczestnikiem Konkursu. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i rozlosowania nagród,
 3. W przypadku zwycięstwa imię i nazwisko Zwycięzcy zostanąprzesłane do wiadomości fundatora,
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy nie zostali Zwycięzcami nie będą publikowane na stronach Portalu ani też ujawniane osobom trzecim.
IV Odpowiedzialność Redakcji Portalu
 1. Redakcja Portalu nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody oraz jej niezgodność z opisem lub zdjęciem zamieszczonym w treści konkursu,
 2. Wszelkie informacje o konkursie dostępne w Portalu mają charakter jedynie informacyjny,
 3. Redakcja Portalu nie jest odpowiedzialna za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony Portalu będą wolne od zakłóceń lub błędów.
V Odpowiedzialność Fundatora Nagrody
 1. Fundator nagrody nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody oraz jej niezgodność z opisem lub zdjęciem zamieszczonym w treści konkursu.
VI Wybór Zwycięzców
 1. Zwycięzcą konkursu zostaje ten Uczestnik Konkursu, który udzielił poprawnej i zakwalifikowanej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe oraz jako pierwszy kliknął link wysłany jednocześnie, na adresy e-mail, do wszystkich Uczestników Konkursu, którzy udzielili poprawnych i zakwalifikowanych odpowiedzi na pytanie konkursowe,
 2. Jako odpowiedź zakwalifikowana uznana zostanie tylko pierwsza nadesłana odpowiedź z danego adresu e-mail. Jeśli z danego adresu e-mail napłynie do danego konkursu więcej odpowiedzi niż jedna, wszystkie te odpowiedzi zostaną usunięte łącznie z pierwszą,
 3. Uczestnik może zostać Zwycięzcą Konkursu na Portalu nie częściej niż raz w ciągu 30 dni.
VII Przekazanie nagrody
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w dniu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. Zawiadomienie wysłane zostanie pocztą elektroniczną na adres e-mail, który Zwycięzca podał podczas udziału w konkursie,
 2. Brak kontaktu Zwycięzcy z Redakcją Portalu lub Fundatorem Nagrody w czasie określonym w Konkursie, zostanie uznany jako rezygnacja z nagrody,
 3. Nagrodę może odebrać Zwycięzca osobiście, uprzednio potwierdzając swoją tożsamość, wyłącznie w siedzibie Fundatora Nagrody, chyba że treść konkursu podaje inaczej.
VIII Postanowienia końcowe
 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest dostępny na stronach Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,

Ogłoszenia - regulamin

I Słowniczek użytych pojęć

 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcja internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Ogłoszeniodawca - użytkownik Portalu, który z własnej woli i na własną odpowiedzialność wypełnia Formularz Zamieszczania Ogłoszeń, w celu zamieszczenia Ogłoszenia na stronach Portalu.
 4. Ogłoszenie - krótka wiadomość tekstowa, wysyłana przez użytkownika Portalu do Redakcji Portalu w celu jej publikacji na stronach Portalu, a stanowiąca informację o chęci zakupu, sprzedaży bądź zamiany przedmiotu, usługi bądź towaru itp. przez użytkownika portalu.
 5. Formularz Zamieszczania Ogłoszenia - formularz umożliwiający użytkownikowi portalu zamieszczenie ogłoszenia na stronach Portalu. Formularz składa się z pól obowiązkowych, które użytkownik Portalu musi wypełnić, oraz z pól nieobowiązkowych, które użytkownik Portalu wypełnia dobrowolnie. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).

II Zasady zamieszczania ogłoszeń za pośrednictwem Formularza Zamieszczania Ogłoszenia

 1. Przesłanie Ogłoszenia do publikacji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Ogłoszeniodawca ma możliwość dodania Ogłoszenie w formie podstawowej (ogłoszenie bezpłatne) oraz Ogłoszenie w formie rozszerzonej (ogłoszenie płatne).
 3. Przesłanie Ogłoszenia podstawowego oraz ewentualna publikacja tego Ogłoszenia jest bezpłatna. Ogłoszenie podstawowe jest przeznaczone dla osób prywatnych.
 4. Przesłanie Ogłoszenia rozszerzonego oraz jego publikacja jest płatna 6 zł (7,38 zł z VAT). Przedsiębiorcy mają możliwość zamieszczenia ogłoszenia wyłącznie w formie rozszerzonej (płatnej).
 5. Ogłoszenia stanowiące ofertę handlową nie będą publikowane w wersji podstawowej.
 6. Ogłoszenia dodane z tym samym adresem e-mailowym zostaną powiązane na portalu i będą wyświetlane na podstronie "Zobacz inne ogłoszenia użytkownika".
 7. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi oraz prawem RP.
 8. Ogłoszenie powinno być zamieszczone w kategorii dopowiadającej treści Ogłoszenia.
 9. Redakcja Portalu nie będzie publikowała Ogłoszeń, których treść:
  1. nawołuje do nienawiści (rasistowskich, faszyzujących, seksistowskich itp.),
  2. zawiera informacje ściśle polityczne, służące propagowaniu danej opcji politycznej,
  3. zawiera informacje łamiące ustawę o danych osobowych,
  4. zawiera informacje naruszające dobra osobiste, obraźliwe i wulgarne,
  5. zawiera indywidualne prośby o wsparcie finansowe.
 10. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 11. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania bądź nie publikowania nadesłanych Ogłoszeń.
 12. Redakcja zastrzega sobie czas na publikację Ogłoszenia w wymiarze 7 dni roboczych od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza Zamieszczania Ogłoszeń.
 13. W przypadku błednego kodu zwrotnego uniemożliwiającego dodanie ogłoszenia, poniesiona opłata nie będzie zwracana. W ramach zwrotu Ogłoszeniodawca otrzyma nowy kod do Ogłoszenia.

III Edycja i kasowanie ogłoszeń

 1. Ogłoszeniodawca ma prawo do edycji, zmiany i usunięcia Ogłoszenia ze stron Portalu.
 2. W celu aktualizacji (edycji, zmiany, usunięcia) ogłoszenia uprzejmie prosimy o wpisanie Państwa hasła i zalogowanie się do panelu administracyjnego.

IV Dane osobowe Ogłoszeniodawcy

 1. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Redakcję Portalu w celu wywiązania się stron z wykonywanej usługi.
 2. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy zostaną automatycznie usunięte z bazy danych Portalu po zakończeniu emisji ogłoszenia.
 3. Redakcja Portalu nie udostępnia danych osobowych Ogłoszeniodawców wymaganych w Formularzu Zamieszczania Ogłoszenia żadnym, podmiotom, instytucjom czy osobom trzecim.
 4. Na prośbę organów ścigania, Redakcja Portalu przekaże dane osobowe Ogłoszeniodawców, którzy zamieszczając Ogłoszenie naruszyli obowiązujące prawo RP.

V Odpowiedzialność Redakcji Portalu

 1. Redakcja Portalu nie odpowiada za treści Ogłoszeń oraz zdjęcia w nich zawarte.
 2. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Ogłoszeniodawców danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych fałszywych.
 3. Redakcja Portalu nie jest odpowiedzialna za niedostępność Ogłoszeń wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony Portalu będą wolne od zakłóceń lub błędów.

VI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zamieszczania Ogłoszeń przez użytkowników Portalu.
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu.

Regulamin polecenia firmy

I Słowniczek użytych pojęć

 1. Portal - internetowy portal miejski dostępny pod adresem: http://mojetychy.pl,
 2. Redakcja Portalu - redakcją internetowego portalu miasta Tychy jest firma Silnet Media Sp. z o.o. Sp. k. z Rudy Śląskiej,
 3. Katalog Firm i Instytucji - internetowy Katalog Firm i Instytucji znajdujący się w portalu http://mojetychy.pl,
 4. Osoba polecająca firmę - użytkownik Portalu, który na własną odpowiedzialność wypełnia Formularz Polecenia firmy, w celu dodania polecenia,
 5. Polecenie firmy - informacja tekstowa dodawana przez Osobę polecającą, stanowiąca polecenie danej firmy innym użytkownikom Portalu,
 6. Formularz Polecenia firmy - formularz umożliwiający użytkownikowi Portalu zamieszczenie Polecenia firmy na Portalu. Formularz składa się z pól obowiązkowych, które użytkownik musi wypełnić, oraz z pól nieobowiązkowych, które użytkownik wypełnia dobrowolnie. Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką (*).

II Zasady zamieszczania Polecenia firmy za pośrednictwem Formularza Polecenia firmy

 1. Przesłanie polecenia do publikacji oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu,
 2. Osoba polecająca może dodać tylko jedno Polecenie firmy do wybranego wpisu w Katalogu Firm i Instytucji,
 3. Polecenie powinno ściśle dotyczyć firmy, do której jest dodawane,
 4. Redakcja Portalu nie będzie publikowała Poleceń, których treść:

III Dane osobowe Osoby polecającej

 1. Osoba polecająca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez nią danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883) przez Redakcję Portalu w celu zrealizowania procesu dodawania Polecenia firmy,
 2. Redakcja Portalu nie udostępnia danych osobowych Osoby polecającej, wymaganych w Formularzu Polecenia firmy podmiotom, instytucjom czy osobom trzecim.

IV Odpowiedzialność Redakcji Portalu

 1. Redakcja Portalu nie odpowiada za treści Poleceń firm,
 2. Redakcja Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczenie przez Osoby polecające danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
 3. Redakcja Portalu nie jest odpowiedzialna za niedostępność Poleceń firm wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony Portalu będą wolne od zakłóceń lub błędów.

V Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady zamieszczania Poleceń firm przez użytkowników Portalu,
 2. Sprawy sporne i niejasne rozstrzyga Redakcja Portalu,